[mshop_form_designer slug=’agreement’ default=true]

Điều khoản sử dụng dịch vụ bệnh viện thẩm mỹ MINE

Mục Lục

Chương 1: Quy định chung
Chương 2: Thỏa thuận sử dụng dịch vụ
Chương 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
Chương 4: Sử dụng dịch vụ
Chương 5: Chấm dứt hợp đồng và hạn chế sử dụng
Chương 6: Những người khác

Chương 1: Quy định chung

Điều 1 [Mục đích)
Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này là quy định các điều khoản và thủ tục sử dụng tất cả các dịch vụ (sau đây gọi là “Dịch vụ”) do trang web của chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi.
Điều 2 (Định nghĩa)
Định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này như sau.
1. Người dùng: Người nhận các dịch vụ do trung tâm chúng tôi cung cấp theo các điều khoản và điều kiện này
2. Thỏa thuận sử dụng: Hợp đồng được ký kết giữa trung tâm và người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
3. Đăng ký: Hành động hoàn thành thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng cách điền các thông tin liên quan vào mẫu đơn do trung tâm chúng tôi cung cấp và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
4. Thành viên: Người đã đăng ký làm thành viên bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để đăng ký thành viên trên trang này.
5. Mã số thành viên (ID): Do người dùng lựa chọn và được trung tâm phê duyệt để nhận dạng thành viên và sử dụng dịch vụ thành viên
Sự kết hợp của các chữ cái và số tiếng Anh (chỉ có thể cấp một ID cho mỗi số đăng ký cư trú)
6. MẬT KHẨU: Là sự kết hợp giữa các chữ cái tiếng Anh, số và ký tự đặc biệt do người dùng đặt để bảo vệ thông tin thành viên.
7. Chấm dứt sử dụng: Thể hiện ý định chấm dứt thỏa thuận sử dụng của trung tâm hoặc thành viên sau khi sử dụng dịch vụ.
Điều 3 (Hiệu lực và thay đổi điều khoản)
Nếu thành viên không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi có thể yêu cầu rút (hủy) tư cách thành viên, nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không thể hiện ý định từ chối kể cả sau 7 ngày kể từ ngày có hiệu lực. về các điều khoản và điều kiện được thay đổi, người đó sẽ được coi là đã đồng ý với những thay đổi trong các điều khoản và điều kiện.
① Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực khi được đăng trên màn hình dịch vụ hoặc được công bố thông qua bảng thông báo hoặc các phương tiện khác.
② Nếu thấy cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi nội dung của các điều khoản và điều kiện này, các điều khoản và điều kiện đã thay đổi sẽ được thông báo trên màn hình dịch vụ và sẽ không có ý định từ chối ngay cả sau 7 ngày kể từ khi thông báo.
Bạn sẽ được coi là đã đồng ý với mọi thay đổi đối với Điều khoản nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
③ Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi thì có thể ngừng sử dụng dịch vụ và hủy đăng ký thành viên, nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ thì đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.
Các điều khoản và điều kiện đã thay đổi sẽ được coi là có hiệu lực theo cách tương tự như trong đoạn trước.
Điều 4 (Quy định ứng dụng)
Các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này phải tuân theo các quy định của Đạo luật khung về Viễn thông, Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và các luật liên quan khác.

Chương 2 Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Điều 5 (Xác lập Thỏa thuận sử dụng)
Thỏa thuận dịch vụ được thiết lập dựa trên sự chấp thuận của trung tâm đối với đơn đăng ký sử dụng của người dùng và sự đồng ý của người dùng với các điều khoản và điều kiện.
Điều 6 (Đơn xin sử dụng)
Người dùng có thể đăng ký sử dụng bằng cách ghi lại thông tin cá nhân của mình vào mẫu đơn đăng ký thành viên do tổ chức chúng tôi yêu cầu trên màn hình thông tin thành viên của dịch vụ.
Điều 7 (Phê duyệt đơn đăng ký sử dụng)
① Nếu thành viên đăng ký sử dụng bằng cách điền chính xác tất cả các chi tiết trong đơn đăng ký, đơn đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được chấp nhận trừ khi có trường hợp đặc biệt.
② Việc phê duyệt sử dụng có thể không được phê duyệt trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.
1. Khi bạn không đăng ký bằng tên thật của mình
2. Khi nộp hồ sơ bằng tên người khác
3. Trường hợp nhập sai nội dung đơn đăng ký sử dụng
4. Khi đơn được lập nhằm mục đích phá hoại trật tự, đạo đức xã hội
5. Khi không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ do trung tâm đặt ra.
Điều 8 (Thay đổi điều khoản hợp đồng)
Nếu thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng có thay đổi, thành viên phải sửa thông tin đó và thành viên phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do không thực hiện thay đổi.

Chương 3 Nghĩa vụ của các bên ký kết

Điều 9 (Nghĩa vụ của cơ quan này)
Chúng tôi không tiết lộ hoặc phân phối thông tin cá nhân của thành viên được biết liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của thành viên. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu có yêu cầu từ cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật như Đạo luật khung về Viễn thông, nếu có yêu cầu điều tra tội phạm hoặc nếu có yêu cầu theo thủ tục quy định. trong các luật và quy định khác có liên quan.
Điều 10 (Nghĩa vụ của thành viên)
① Khi sử dụng dịch vụ, thành viên không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây.
1. Sử dụng trái phép ID thành viên khác
2. Sao chép, xuất bản hoặc cung cấp thông tin thu được từ dịch vụ cho bên thứ ba
3. Hành vi xâm phạm bản quyền của tổ chức chúng tôi, bản quyền của bên thứ ba hoặc các quyền khác.
4. Phổ biến nội dung vi phạm trật tự, đạo đức công cộng
5. Hành vi được đánh giá khách quan là có liên quan đến tội phạm
6. Hành vi vi phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan
② Thành viên không thể sử dụng dịch vụ để tham gia vào các hoạt động kinh doanh và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ cho hoạt động kinh doanh.
③ Thành viên không được chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ trạng thái nào khác theo thỏa thuận dịch vụ cho người khác, cũng như không được cung cấp quyền sử dụng dịch vụ đó làm tài sản thế chấp.

Chương 4 Sử dụng dịch vụ

Điều 11 (Nghĩa vụ của thành viên)
① Thành viên có trách nhiệm duy trì email, bảng thông báo, tài liệu đăng ký, v.v. của riêng mình nếu cần thiết.
② Thành viên không được tự ý xóa hoặc thay đổi dữ liệu do tổ chức của chúng tôi cung cấp.
③ Thành viên không được đăng ký nội dung vi phạm trật tự và đạo đức công cộng hoặc vi phạm bản quyền của bên thứ ba hoặc các quyền khác trên trang web của chúng tôi. Nếu nội dung đó được đăng tải, thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả có thể phát sinh.
Điều 12 (Quản lý và xóa bài)
Để dịch vụ hoạt động hiệu quả, dung lượng bộ nhớ, kích thước tin nhắn, số ngày lưu trữ, v.v. của thành viên có thể bị giới hạn và nếu nội dung đã đăng ký thuộc bất kỳ mục nào sau đây thì nội dung đó có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.
1. Nếu nội dung phỉ báng các thành viên khác hoặc bên thứ ba hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của họ thông qua việc vu khống.
2. Nếu nội dung vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
3. Nếu nội dung được xác định có liên quan đến hành vi phạm tội.
4. Nếu nội dung vi phạm bản quyền của chúng tôi, bản quyền của bên thứ ba hoặc các quyền khác.
5. Khi một thành viên đăng tài liệu khiêu dâm hoặc liên kết đến một trang web khiêu dâm trên trang web và bảng thông báo của chúng tôi
6. Nếu bị đánh giá là vi phạm các luật và quy định khác có liên quan
Điều 13 (Bản quyền bài viết)
Bản quyền của bài đăng thuộc về người đăng nó và các thành viên không thể sử dụng các tài liệu được đăng trên dịch vụ cho mục đích thương mại, bao gồm cả việc xử lý hoặc bán thông tin thu được khi sử dụng dịch vụ.
Điều 14 (Thời gian sử dụng dịch vụ)
Về nguyên tắc, dịch vụ này được cung cấp 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trừ khi có vấn đề đặc biệt về kinh doanh hoặc kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp có lý do như kiểm tra thường xuyên.
Điều 15 (Trách nhiệm sử dụng dịch vụ)
Bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào các hoạt động như hack, liên kết đến các trang web khiêu dâm hoặc phân phối trái phép phần mềm thương mại và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả và tổn thất của hoạt động kinh doanh xảy ra do vi phạm các quy định này, cũng như hành động pháp lý được thực hiện bởi các tổ chức liên quan.
Điều 16 (Tạm dừng cung cấp dịch vụ)
Việc cung cấp dịch vụ có thể bị đình chỉ trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.
1. Trong những trường hợp bất khả kháng do thi công, chẳng hạn như sửa chữa cơ sở dịch vụ
2. Khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông quy định tại Luật Kinh doanh Viễn thông tạm dừng dịch vụ viễn thông
3. Khi nào cần kiểm tra hệ thống
4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng khác

Chương 5 Chấm dứt hợp đồng và hạn chế sử dụng

Điều 17 (Chấm dứt hợp đồng và hạn chế sử dụng)
① Khi một thành viên muốn chấm dứt thỏa thuận dịch vụ, thành viên đó phải nộp đơn xin chấm dứt qua Internet và chúng tôi sẽ hành động sau khi xác minh danh tính của thành viên.
② Nếu thành viên thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, trung tâm phải thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước khi chấm dứt và tạo cơ hội cho họ bày tỏ ý kiến ​​của mình.
1. Trường hợp lấy trộm ID, mật khẩu của người khác
2. Trường hợp cố ý can thiệp vào hoạt động dịch vụ
3. Nếu bạn đăng ký làm thành viên sai
4. Khi cùng một người dùng đăng ký hai lần bằng một ID khác
5. Trong trường hợp phát tán nội dung gây phương hại đến trật tự, đạo đức công cộng 6. Nếu bạn thực hiện hành vi gây tổn hại đến danh tiếng của người khác hoặc khiến họ gặp bất lợi.
7. Khi truyền tải một lượng lớn thông tin hoặc thông tin quảng cáo nhằm mục đích cản trở hoạt động ổn định của dịch vụ
8. Khi phát tán các chương trình virus máy tính gây trục trặc cho phương tiện thông tin liên lạc hoặc phá hủy thông tin...
9. Trong trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức hoặc các thành viên khác hoặc bên thứ ba
10. Trường hợp sử dụng trái phép thông tin cá nhân, ID, mật khẩu của người khác
11. Nếu một thành viên đăng tài liệu khiêu dâm hoặc liên kết đến một trang web khiêu dâm trên trang chủ hoặc bảng thông báo của mình, v.v.
12. Nếu bị đánh giá là vi phạm các luật và quy định khác có liên quan

Chương 6 Nội quy khác

Điều 18 (Cấm chuyển nhượng)
Thành viên không được chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng dịch vụ hoặc trạng thái khác theo thỏa thuận dịch vụ cho người khác và không được cung cấp chúng làm tài sản thế chấp.
Điều 19 (Bồi thường thiệt hại)
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với các thành viên liên quan đến các dịch vụ được cung cấp miễn phí, ngoại trừ thiệt hại do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi.
Điều 20 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm)
① Nếu trung tâm không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai, chiến tranh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, chúng tôi được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ.
② Trung tâm được miễn trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do những nguyên nhân không thể tránh khỏi như sửa chữa, thay thế, kiểm tra thường xuyên hoặc xây dựng thiết bị dịch vụ.
③ Trung tâm không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng dịch vụ vì lý do của thành viên.
④ Trung tâm không chịu trách nhiệm về lợi nhuận mà các thành viên mong đợi khi sử dụng dịch vụ hoặc về bất kỳ thiệt hại nào do dữ liệu thu được thông qua dịch vụ gây ra.
⑤ Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ tin cậy hoặc tính chính xác của thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện do thành viên đăng trên dịch vụ.
Điều 21 (Thẩm quyền)
Nếu một vụ kiện được đệ trình liên quan đến tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, tòa án có thẩm quyền đối với địa điểm trung tâm của chúng tôi sẽ là tòa án có thẩm quyền độc quyền.
Các điều khoản bổ sung
- Ngày có hiệu lực: 16/05/2005
- Ngày thay đổi gần đây nhất: 26/04/2021