Trải nghiệm sau phẫu thuật
Tập trung tất cả những
trải nghiệm quý báu
주의사항 Việc sử dụng trái phép bài đăng trên có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt pháp lý vì vi phạm bản quyền và quyền chân dung.
Hình ảnh này có thể khác với hình ảnh thực tế tùy thuộc vào điều kiện chụp và được đăng tải sau khi được sự đồng ý của bệnh nhân.